Opći uslovi poslovanja

Opći uslovi poslovanja vrijede za sve dogovorene kompanije ili ugovore o oglašavanju i promociji putem digitalnih kanala, ugovore o izradi web stranice ili ugovore o održavanju web stranice, ili ugovore o administraciji i vođenju naloga na društvenim mrežama. Ukoliko su ugovorom dogovoreni drugačiji uslovi, onda važe oni iz ugovora. Ovi opći uslovi važe za oglašavanje u Bosni i Hercegovini od 01.10.2019. godine.

1. Ovlaštenja/Opći uslovi prodaje

Agencija na upit dostavlja zvaničnu ponudu koja sadrži prijedlog budžeta i/ili projekciju rezultata sa rokom validnosti od 30 dana. Po isteku navedenog perioda, Arethero Group d.o.o. zadržava pravo da ponovno pošalje prijedlog ponude. Realizacija dogovorenih poslova se vrši nakon pismene potvrde ponude od strane klijenta. Potvrdom se smatra i uplata po dostavljenoj ponudi ili predračunu, ili drugačije, ako je drugačije dogovoreno s klijentom. Klijent je dužan potvrditi ponudu najkasnije sedam dana prije željenog datuma početka kampanje. U protivnom, agencija ne može garantovati za početak realizacije kampanje na željeni datum.

2. Početak kampanje i trajanje

Arethero Group d.o.o. ima uticaj na procese unutar agencije, te se obavezuje da će blagovremeno obavijestiti klijenta o podešavanju kampanje i aktivnosti kampanje.  Važno je napomenuti da se početak kampanje i njeno trajanje mogu prilagoditi specifičnim promjenama i ciljevima Arethero Group d.o.o. Preporučuje se konsultacija sa stručnjacima za marketing kako bi se utvrdilo najbolje vrijeme i trajanje kampanje za postizanje željenih rezultata.

3. Početak izrade web stranica i trajanje

Arethero Group d.o.o. će krenuti sa izradom web stranica nakon potpisivanja ugovora sa klijentom koji definiše sve uslove projekta. Klijent je obavezan platiti određeni iznos kao avansnu uplatu prije početka izrade web stranice. Ovaj iznos može biti definisan ugovorom. U toku izrade stranice, klijent ima pravo na reviziju web stranice i pružanje povratnih informacija. Agencija će napraviti odgovarajuće izmjene i finalizirati web stranicu prema sugestijama klijenta. Trajanje projekta zavisi od različitih faktora, kao što su obim projekta, složenost funkcionalnosti, broja stranica i resursa koji su dostupni. Konačno trajanje će biti dogovoreno između Arethero Group d.o.o. i klijenta na temelju specifičnih zahtjeva projekta.

4. Cijena i način plaćanja

Cijena projekta je ona koju je klijent prihvatio samim potpisivanjem ugovora. Cijena je na mjesečnom nivou, osim ako nije dogovoreno drugačije pismenim putem. Cijena se uvećava za redovan iznos PDV-a. Klijent može biti obavezan da plati određeni iznos kao avansnu uplatu prije početka projekta i obično se plaća pri potpisivanju ugovora. Cijena održavanja web stranice definisana je ugovorom o održavanju, te je u istom definisana satnica pojedinih usluga koje agencija nudi. Plaćanje se vrši na mjesečnom nivou, po obračunu za prethodni mjesec. Faktura se izdaje do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, uz dospijeće od 7 dana.

Arethero Group d.o.o. će dostaviti originalnu fakturu klijentu na adresu koja je navedena na fakturi, zajedno sa fiskalnim računom. Prema potrebi, klijent može zahtijevati i skeniran primjerak fakture. Arethero Group d.o.o. će dostaviti originalnu fakturu klijentu na adresu koja je navedena na fakturi, zajedno sa fiskalnim računom. Prema potrebi, klijent može zahtijevati i skeniran primjerak fakture. Fakturu će agencija izdati po sklopljenom ugovoru, dogovorenom poslu ili po završetku kampanje, kako bude definisano ugovorom ili kako bude dogovoreno na prodajnim sastancima sa klijentom. Rok dospijeća fakture je 7 dana.

U slučaju dugovanja, klijent je dužan izvršiti novčanu obavezu u roku 30 dana. Rok za izvršenje novčane obaveze počinje teći od dana kada je klijent primio fakturu i račun ili od dana kada je agencija ispunila sve svoje ugovorne i zakonske obaveze prema klijentu. 

Ako dužnik zakasni sa izvršenjem novčane obaveze, tada duguje agenciji, pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, i kamate za kašnjenje sa plaćanjem, pod uslovom da je agencija ispunila sve svoje ugovorne i zakonske obaveze koje je obećala klijentu.

5. Promjene cijena

U slučaju drastičnih promjena u cijenama na tržištu, te drugih promjena, Arethero Group d.o.o. zadržava pravo da promijeni cijene, ali da o tome blagovremeno obavijesti klijente sa kojima ima ugovor ili već prethodni dogovor. 

U slučaju promjene cijena tokom ugovorenog perioda, klijent plaća naknadu prema novim cijenama koje vrijede na dan izvršenja usluga, osim u slučajevima avansne uplate ili već naručenih projekata.

6. Produženje dugoročnih ugovora

Dugoročnim ugovorima se smatraju svi ugovori koji traju šest mjeseci i duže. Arethero Group d.o.o. se obavezuje da će najkasnije 30 dana prije isteka ugovora obavijestiti klijenta o isteku ugovora.

7. Otkazivanje saradnje, projekta i raskid ugovora

U slučaju da jedna strana želi otkazati saradnju, trebala bi napisati službenu obavijest drugoj strani. U obavijesti treba jasno navesti razloge otkazivanja i specificirati datum otkazivanja. Ako je klijent izvršio narudžbu projekta mailom ili telefonom i ako je u pismenom ili usmenoj komunikaciji potvrđena narudžba projekta na osnovu koje je izdata faktura za pruženu uslugu ili uslugu koja će biti pružena, projekat ne može biti otkazan.

Raskid ugovora je ozbiljna situacija i može imati pravne posljedice. Preporučuje se da strane potraže pravni savjet kako bi razumjele prava, obveze i posljedice raskida ugovora. Raskid ugovora treba biti zatražen pismenim putem, jasno izražavajući namjeru za raskidom i navodeći relevantne razloge. Datum raskida treba biti specificiran.

8. Omogućavanje tehničkih preduslova za izradu web stranice/realizaciju Ugovora o održavanju web stranice

Ukoliko je projekat izrade web stranice planiran na serverima koje ne održava Arethero Group d.o.o., klijent se obavezuje da će dostaviti administratorske pristupne podatke za hosting, i/ili administratorske pristupe za platformu na kojoj je stranica pravljena.

Ukoliko se radi o ugovoru o održavanju, klijent se obavezuje da će cijelo vrijeme trajanja ugovora administratorski pristupi za Arethero Group d.o.o. biti aktivni, te da će Arethero Group d.o.o. biti jedini koji ima administratorske pristupe stranici.

Iznimke od ovih pravila mogu biti definisane kroz pojedinačni ugovor.

9. Realizacija izrade web stranica/Ugovora o održavanju web stranica

Izradu web stranice agencija će realizovati u roku koji je jasno naslovljen u ugovoru koji je klijent dobio prije početka rada. Odstupanja od ovih rokova mogu biti definisana dodatnim aktima ili međusobnim dogovorom.

Ugovor o održavanju web stranice između agencije i klijenta sklapa se na period od 12 mjeseci, te se po potrebi produžava. Održavanje podrazumijeva rad na web stranici na zahtjev klijenta. Agencija u ugovoru o održavanju definiše cijene usluga editora, programera i dizajnera, te iste fakturiše na mjesečnom nivou za prethodni mjesec.

10. Nadležnost suda

U slučaju spora, isti će se rješavati mirnim putem, u suprotnom, nadležan je Općinski sud u Mostaru.

11. Reklamacije i prigovori

Reklamacije su važeće ukoliko su dostavljene pisanim putem, putem e-maila, sa eventualnim dokazima (screenshotovima) koji upućuju na navedene greške. Arethero Group d.o.o. će u najkraćem roku reagovati i napraviti ispravke, ili dati dodatna pojašnjenja za nastalu situaciju.

12. Obaveze agencije

Agencija Arethero Group d.o.o. je dužna blagovremeno upoznati klijenta s Općim uslovima poslovanja. Blagovremenim obavještenjem se smatra i postavljanje linka ka navedenom dokumentu na zvaničnoj web stranici agencije www.arethero.com, kao i isticanje linka u zvaničnim e-mailovima zaposlenika ili bilo kojim drugim pismenim oblikom komunikacije između klijenta i agencije.

13. Stupanje na snagu Općih uslova poslovanja

Opći uslovi poslovanja stupaju na snagu danom potpisivanja ugovora između agencije i klijenta ili danom sklapanja dogovora o izvršavanju poslova oglašavanja, reklamiranja ili izrade web stranice, održavanja web stranice ili drugih poslova.

Uspostavljanjem saradnje između klijenta i agencije (prihvatanjem ponude pismenim putem ili uplatom po dostavljenoj ponudi, predračunu ili fakturi) zaključuje se i podrazumijeva se da je klijent obavješten o Općim uslovima poslovanja i da iste u potpunosti razumije i da se slaže s njima.

Politika privatnosti

Politike privatnosti vrijede za sve dogovorene projekte i ugovore o oglašavanju i promociji putem digitalnih kanala, ugovore o izradi web stranice ili ugovore o održavanju web stranice, te dogovore ili ugovore o administraciji i vođenju naloga na društvenim mrežama i community management. Ukoliko su ugovorom dogovoreni drugačiji uslovi, onda važe oni iz ugovora. 

Ova politika privatnosti odnosi se na Arethero Group d.o.o. i njegove usluge. Korisnicima se preporučuje da redovito provjeravaju politiku privatnosti kako bi bili upoznati s eventualnim promjenama.

1. Prikupljanje ličnih podataka

Arethero Group d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranice te se obvezuje na zaštitu njihovih ličnih podataka. Prilikom pružanja usluga ili posjete web stranici, može se prikupljati određeni skup osobnih podataka, uključujući ime, e-mail adresu, broj telefona i druge relevantne informacije.

2. Upotreba ličnih podataka

Lični podaci prikupljeni od strane Arethero Group d.o.o. mogu se koristiti u svrhe pružanja usluga, komunikacije s korisnicima, personalizacije iskustva korisnika, slanja relevantnih obavijesti i poboljšanja kvalitete usluga. Podaci se mogu koristiti i u skladu s važećim zakonima i propisima.

3. Zaštita ličnih podataka

Arethero Group d.o.o. poduzima razumne tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitio lične podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka, krađe ili otkrivanja. Pristup ličnim podacima ima samo ovlašteno osoblje koje je obvezano čuvati povjerljivost podataka.

4. Prijenos ličnih podataka trećim stranama

Lični podaci prikupljeni od strane Arethero Group d.o.o. neće se prodavati, iznajmljivati ili prenositi trećim stranama bez prethodnog pristanka korisnika, osim ako je to zakonski propisano ili je potrebno za pružanje usluga koje su tražene od strane korisnika.

5. Kolačići (cookies)

Arethero Group d.o.o. može koristiti kolačiće na svojoj web stranici radi poboljšanja korisničkog iskustva, analize podataka o posjetiteljima i personalizacije sadržaja. Posjetitelji imaju mogućnost prihvaćanja ili odbijanja korištenja kolačića putem postavki svog preglednika.

6. Prava korisnika

Korisnici imaju pravo pristupa, ispravka, brisanja ili ograničenja obrade svojih ličnih podataka. Također imaju pravo povući svoj pristanak za obradu ličnih podataka i pravo na prenosivost podataka. Zahtjeve za ostvarivanje ovih prava korisnici mogu uputiti Arethero Group d.o.o.

7. Rok pohrane podataka

Osobni podaci pohranjuju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

8. Izmjene političke privatnosti

Arethero Group d.o.o. zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku. Ažurirane verzije bit će objavljene na web stranici.